OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

1. Статут Академије пословних струковних студија Београд (Београд 2018.)
2. Aкредитација установе и студијских програма основних струковних студија
    и специјалистичких струковних студија
3. Финансијски план БПШ-ВШСС за 2016. годину
4. Правилник о организацији и раду катедри
5. Правилник о организацији и раду већа студијских програма
6. Правилник о образовању, стручном усавршавању и оспособљавању запослених (15.3.2018.)
7. Правилник о оцењивању и провери знања студената
8. Правилник о одбрани завршног рада
9. Правилник о преношењу ЕСПБ бодова са других високошколских установа и признавању испита
10. Кодекс професионалне етике Београдске пословне школе
11. Правилник о ближем уређењу поступака за доношење годишњег финансијског плана
12. Правилник о организацији буџетског рачуноводства и рачуноводственим политикама
13. Правилник о стандардима и поступцима обезбеђивања и самовредновања квалитета
14. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
15. Чланови Савета БПШ – ВШСС
16. Одлука Одбора за професионалну етику БПШ – ВШСС (6.6.2016.)
17. План јавних набавки за 2017. годину
18.  План јавних набавки за 2017. годину
ПРВЕ измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину
19. Финансијски план БПШ-ВШСС за 2017. годину
20. Финансијски план БПШ-ВШСС за 2017. годину - ПРВИ РЕБАЛАНС – фебруар
21. Информатор о раду Београдске пословне школе – Високе школе струковних студија у Београду
22.  План јавних набавки за 2017. годину
Измене и допуне Плана Јавних набавки усвојене на седници Савета Школе 15.маја 2017.године (детаљније)
23. Oдлукa o усвajaњу Плaнa jaвних нaбaвки зa 2018.г  (детаљније)
24. План јавних набавки за 2018. годину  (детаљније)
25. Одлука Одбора за професионалну етику БПШ – ВШСС (15.12.2017.)
26. Правилник о издавачкој делатности
27. Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и услуга
28. Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
 
 
 
 
 
 
 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter