OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


Београдска пословна школа - Висока школа струковних студија је Наставним планом и програмом предвидела да студенти на завршној години студија одређено време проведу на стручној пракси у Центру за практично образовање (привредни и други субјекти, државни органи, предузећа и установе) и да тако стечено знање преточе у форму завршног интегралног пројектног рада.

Стручна пракса представља вид практичног учења који подразумева боравак у Центру за практично образовање, где се студент упознаје са начином пословања, учествујући у свакодневним активностима, непосредно посматрајући запослене, али и обављајући задатке мање или веће сложености.

Стручна пракса има за циљ да унапреди способност студената за успешну примену стручног знања и метода у практичним ситуацијама, као и да допринесе интензивнијем повезивању теорије и праксе.

Студенти који обаве стручну праксу у организацији Београдске пословне школе, добијају одговарајући сертификат који представља доказ да су стекли одређено практично знање у радној организацији у којој су обавили стручну праксу.

Пријаву за обављање стручне праксе студенти могу поднети у канцеларији у приземљу (преко пута А6) сваким радним даном од 11:00 до 14:00 часова,  у периоду од 01.11.2017. до 01.03.2018.године.

Студeнти мoгу пoднeти приjaву зa oбaвљaњe стручнe прaксe у гoрe нaвeдeнoм рoку oсим укoликo у сaмoj Пoнуди ниje oдрeђeн нeки други рoк.


Пријаву за обављање стручне праксе у организацији школе студенти могу поднети искључиво за оне радне организације које се налазе на листи понуде стручне праксе.

Листа понуде радних организација прошириваће се сходно новим уговорима о сарадњи.

Студенти ће бити распоређени на обављање стручне праксе у ону радну организацију коју су навели приликом подношења пријаве а сходно тренутној расположивости.

Студентима који се пријаве за обављање стручне праксе, а затим без одговарајућег оправдања откажу пријаву, биће онемогућено да обаве стручну праксу у организацији школе.

 

ПОНУДА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ

(кликнути овде)

ВАЖНА УПУТСТВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ:
1. САГЛАСНОСТ МЕНТОРА ПРАКСЕ
     -  Образац сагласности Ментора праксе (ЗУ-2201ж) 
2. КАКО НАПИСАТИ CV
3. СЕТ ОБРАЗАЦА ПОТРЕБНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
4. МОЛБА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАКТИЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА
     -  Образац Молбе за признавање практичног оспособљавања (ЗУ-2201е)
5. ДНЕВНИК СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
     -  Образац Дневника стручне праксе (ЗУ-2201а)
6. ПРОЈЕКТНИ РАД
     -  Насловна страна Пројектног рада
7. УГОВОР О ОБАВЉАЊУ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ
 
Позивамо све заинтересоване привредне и друге субјекте, државне органе, установе и предузећа који желе да буду наши партнери у организацији стручне праксе за студенте БПШ да нас контактирају како бисмо успоставили сарадњу.
Контакт:
Координатор за стручну праксу
Томо Одаловић
t.odalovic@bbs.edu.rs
 

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter