OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.


Акредитовани студијски програми
специјалистичких струковних студија  2017. године:
 

Рачуноводство, контрола и ревизија

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 027 Корпоративне финансије I 4+4 10
2.
563 Ревизорско финансијксо извештавање

I

3+3 9
3.
552 Економска анализа привредних субјектата

I

3+3 9
4.
026 Менаџерско рачуноводство

II

4+4 10
5.

221
216

570
Изборни предмет 1
1.а. Финансијска анализа и интерна ревизија
1.б. Међународни стандарди финансијског извештавања
1.в. Управљање пословним перформансама

II

3+3 7
6.

 

 


470
078
222
Изборни предмет 2
2.а. Вредновање компанија
2.б. Берзанско пословање
2.в. Пословне комуникације
II 3+3 7
  568 Стручна пракса и пројектни рад II 0+8 4
554 Завршни рад

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Рачуноводство, контрола и ревизија специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни економиста и укупно 240 ЕСПБ.

Јавна управа, порески и царински системи

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 571 Управно процесно право I 4+4 10
2.
575 Царински поступак и процедуре

I

3+3 9
3.
453 Радно право

I

3+3 9
4.
559 Откривање повреда цариснких прописа

II

4+4 10
5.

556
560
574
Изборни предмет 1
1.а. Канцеларијско пословање
1.б. Пореске основице и царинске тарифе
1.в. Фискални менаџмент

II

3+3 7
6.

 

 


572
564
222
Изборни предмет 2
2.а. Уставно право
2.б. Спољнотрговински и девизни систем
2.в. Пословне комуникације
II 3+3 7
  568 Стручна пракса и пројектни рад II 0+8 4
554 Завршни рад

II

0+8 4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Завршетком студијског програма Јавна управа, порески и царински системи специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалиста струковни правник и укупно 240 ЕСПБ.
 
                                                                       У  П  И  С

На одговарајуће специјалистичке струковне студије може се уписати лице које је претходно завршило основне струковне студије или основне академске студије у трогодишњем трајању, односно остварило 180 ЕСПБ бодова.

Потребна документа за упис студената:

  - Диплома о завршеним основним струковним или основним академским студијама високог образовања (оригинал на увид) и фотокопија дипломе
  - Извод из матичне књиге рођених (оригинал на увид) и копија
  - Индекс (купује се у скриптарници Школе) – попунити ћирилицом, не лепити слику
  - Образац ШВ-20 – 2 комада (купује се у скриптарници Школе)
  - Три фотографије (3.5 х 4.5 цм)
  - Доказ о уплати школарине
  - Уговор (ако се школарина плаћа на рате, узима се у канцеларији за специјалистичке студије соба 203)

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних студија утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним струковним или основним академским студијама и дужине трајања претходних студија.

Сагласно закључку Наставног већа БПШ-ВШСС предност приликом уписа на специјалистичке студије имају кандидати који су завршили основне струковне студије високог образовања или сагласно чл. 127. Закона о високом образовању остварили право на усклађивање стручног назива на БПШ-ВШСС.

Завршетком другог степена високог образовања-специјалистичких струковних студија кандидат стиче звање специјалисте струковних студија и укупно 240 ЕСПБ.


Акредитовани студијски програми
специјалистичких струковних студија 2012. године:

Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Менаџерско рачуноводство

I

4+4

8

2.

 

Контрола  и ревизија

I

4+4

8

3.

 

Корпоративне финансије

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Међународни стандарди финанс. извештавања

 

 

 

 

Финансијска анализа и интерна ревизија

 

 

 

 

Берзанско пословање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Стратегијски финансијски менаџмент

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Стратегијски финансијски менаџмент

I

4+4

8

2.

 

Управљање финансијским ризиком

I

4+4

8

3.

 

Финансијска тржишта и институције

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Банкарски менаџмент

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

Међународне финансије

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Менаџмент пословних процеса

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Интегрисани менаџмент системи

I

4+4

8

2.

 

Организационо понашање

I

4+4

8

3.

 

Реинжењеринг пословних процеса

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Пословно одлучивање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

Менаџмент људских ресурса

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60 
 
Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter