OБAВEШTEЊE

Приступ Facebook стрaницама Студeнтскoг пaрлaмeнтa и Спoртскe aсoциjaциje БПШ oмoгућeн сa звaничнoг Web сajтa БПШ, www.bbs.edu.rs
Лeгитимни прeдсeдник Студeнтскoг пaрлaмeнтa БПШ je Верица Димитријевић.

Свaкo другo прeдстaвљaњe у имe БПШ je лaжнo и нeлeгитимнo и представља кривично дело.

 

Акредитовани студијски програми
основних струковних студија  2012. године:

 

Пословна информатика и е-бизнис

Р.бр. Шиф. Пред. Назив предмета Сем. Број часова ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. 3001 Економија I 3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Mатематика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик 1

II

2+2

5

10.

 

 

 

3008

3012

Изборни предмет

Статистика

Социологија у бизнису

II

 

 

2+1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмет*

Руски језик 1

Немачки језик 1

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3013

Основе програмирања

III

3+2

6

12.

3014

Базе података

III

3+2

6

13.

3015

Стратегија информационих технологија

III

3+2

6

14.

3016

Електронско пословање

III

3+2

6

15.

3017

Интернет/интранет мреже

IV

3+2

7

16.

3018

Пројектовање информационих система

IV

3+2

6

17.

3019

Објектно програмирање

IV

3+2

6

18.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

 

3023

Оперативни системи рачуанара

 

 

 

 

3030

Средства за обраду и пренос података

 

 

 

19.

 

Изборни предмет 3

IV

3+2

6

 

3040

Е-бизнис у банкарству

 

 

 

 

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

 

 

 

 

3050

E-бизнис и интернет маркетинг

 

 

 

20.

3010

Енглески језик 2

III и IV

2x(2+2)

5

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмет*

Руски језик 2

Немачки језик 2

III и IV

 

 

2x(2+2)

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3020

Интернет програмирање

V

3+2

6

22.

3020A Интернет програмирање - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3021

Web дизајн и мултимедијални систем

V

3+2

6

24.

3021A Web дизајн и мултимедијални систем - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3022

Менаџмент информациони системи

V

3+2

6

26.

3022A Менаџмент информациони системи - практикум (case study)

VI

0+2

1

27.

 

Изборни предмет 4**

V

3+2

6

28.

 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

29.

 

Изборни предмет 5**

V

3+2

6

30.

 

Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

31.

 

Изборни предмет 6**

V

3+2

6

32.

 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

*Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ, али се одслушани и положени испити евидентирају у Додатку дипломе.
**Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Менаџмент

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1. 

3001

Економија

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

3008

3012

Изборни предмет 1

Статистика

Социологија у бизнису

II

 

 

2+1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети*:

Руски језик I

Немачки језик I

II

 

 

2+1

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3024

Менаџмент малих и средњих предузећа

III

3+2

7

12.

3025

Предузетништво

III

3+2

6

13.

3026

Менаџмент квалитета

III

3+2

6

14.

3027

Менаџмент непрофитних организација

III

3+2

6

15.

3028

Логистика

III

3+2

6

16.

3029

Менаџмент породичног бизниса

IV

3+2

6

17.

3030

Електронско пословање

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III, IV

2х(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмети*:

Руски језик II

Немачки језик II

III, IV

 

 

2х(2+2)

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3031

Менаџмент туризма и угоститељства

V

3+2

6

22.

3031A

Менаџмент туризма и угоститељства - практикум (case study)

VI

0+2

1

23.

3032

Менаџмент у саобраћају

V

3+2

6

24.

3032A

Менаџмент у саобраћају - практикум (case study)

VI

0+2

1

25.

3033

Менаџмент иновација

V

3+2

6

26.

3033A

Менаџмент иновација - практикум (case study)

VI

0+2

1

27.

 

Изборни предмет 4*** V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1

29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1

31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
 

Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Финансије, рачуноводство и банкарство

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.
 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

 

3012
3008

Социологија у бизнису
Статистика
     
   

Факултативни предмет:*

II

2+2

-
 

3012
3011

- Руски језик I
- Немачки језик I
     

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3034

Пословне финансије

III

3+2

7

12.

3035

Монетарне и јавне финансије

III

3+2

6

13.

3036

Финансијска тржишта

III

3+2

6

14.

3037

Финансијско рачуноводство

III

3+2

6

15.

3038

Анализа пословања

III

3+2

6

16.

3039

Банкарство

IV

3+2

6

17

3040

Е-бизнис у банкарству

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19.

 

Изборни предмет 2**

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6


3065
3067
Факултативни предмет:*
- Руски језик II
- Немачки језик II

III и IV

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3041

Контрола и ревизија

V

3+2

6

22.

3041A

Контрола и ревизија - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3042

Управљачко рачуноводство

V

3+2

6

24.

3042A

Управљачко рачуноводство - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3043

Осигурање

V

3+2

6

26.

3043A

Осигурање - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4- практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5*** V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5- практикум (case study) VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6- практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Маркетинг и трговина

Р. бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

Изборни предмет 1

II

2+1

6

3008

Статистика

 

 

 

 

3012

Социологија у бизнису

 

 

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети:*

Руски језик

Немачки језик

II

 

 

2+2

 

 

-

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3044

Промоција

III

3+2

6

12.

3045

Понашање потрошача

III

3+2

6

13.

3046

Продаја

III

3+2

6

14.

3047

Маркетинг истраживања

III

3+2

7

15.

3048

Спољнотрговинско пословање

III

3+2

6

16.

3049

Маркетинг у трговини

IV

3+2

6

17.

3050

Е-бизнис и Интернет маркетинг

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

5

19. 

 

Изборни 2**

IV

3+2

6

20. 

 

Изборни 3**

IV

3+2

6

3065
3067

Факултативни предмети:*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV

2x(2+2)

-

Укупно часова активне наставе

53

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3051

Маркетинг услуга

V

3+2

6

22.

3051A

Маркетинг услуга - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3052

Међународни маркетинг

V

3+2

6

24.

3052A

Међународни маркетинг - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3053

Малорподаја

V

3+2

6

26.

3053A

Малорподаја - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Порези и царине

Р.Б.

Шиф. пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

3001

Eкономијa

I

3+2

7

2.

3002

Пословна економика

I

3+2

6

3.

3003

Математика

I

3+2

6

4.

3004

Менаџмент

I

3+2

6

5.

3005

Информационе технологије у бизнису

I

3+2

6

6.

3006

Рачуноводство

II

3+2

6

7.

3007

Маркетинг

II

3+2

6

8.

3011

Привредно право

II

3+2

6

9.

3009

Енглески језик I

II

2+2

5

10.

 

 

 

3008

3012

Изборни предмет 1
Статистика
Социологија у бизнису

II

2+1

6

 

 

 

 

3064

3066

Факултативни предмети*
Руски језик I
Немачки језик I

II

2+2

 

 

Укупно часова активне наставе

47

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА ГОДИНА

11.

3054

Јавне финансије

III

3+2

7

12.

3055

Опорезивање

III

3+2

6

13.

3056

Порески поступак

III

3+2

6

14.

3057

Царинско пословање

III

3+2

6

15.

3058

Познавање робе

III

3+2

6

16.

3059

Пореско књиговодство и евиденција

IV

3+2

6

17.

3060

Менаџмент информационих система у јавној управи

IV

3+2

6

18.

3010

Енглески језик II

III и IV

2x(2+2)

55

19.

 

Изборни предмет 2

IV

3+2

6

20.

 

Изборни предмет 3**

IV

3+2

6

 

 

 

 

3065

3067

Факултативни предмети*
Руски језик II
Немачки језик II

III и IV

 

2x(2+2)

 

 

 

 

 

 

53

 

Укупно часова активне наставе

 

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

21.

3061

Економија Европске уније

V

3+2

6

22.

3061A

Економија Европске уније - практикум (case study)

VI

0+2

1
23.

3062

Кривично право

V

3+2

6

24.

3062A

Кривично право - практикум (case study)

VI

0+2

1
25.

3063

Управно право

V

3+2

6

26.

3063A

Управно право - практикум (case study)

VI

0+2

1
27.

 

Изборни предмет 4***

V

3+2

6

28.
 

Изборни предмет 4 - практикум (case study)

VI

0+2

1
29.

 

Изборни предмет 5***

V

3+2

6

30.
  Изборни предмет 5 - практикум (case study)

VI

0+2

1
31.

 

Изборни предмет 6***

V

3+2

6

32.
  Изборни предмет 6 - практикум (case study)

VI

0+2

1

 

3068

Стручна пракса и пројектни рад

VI

0+12

8

 

3069

Дипломски рад

VI

0+8

10

Укупно часова активне наставе

62

 

Укупно ЕСПБ

60

* Понуђени факултативни предмети не носе ЕСПБ бодове, али се похађање ових предмета евидентира у Додатку дипломе.
** Студент бира изборни предмет 2 и 3 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у четвртом семестру изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)
***Студент бира изборни предмет 4,5,6 са других студијских програма (они предмети за које се настава реализује у трећем или петом семестру на другим студијским програмима изузев предмета са студијсих програма Јавна управа и Менаџмент туризма)Одлука о промени изборног предмета прве године основних струковних студија (детаљније)

 

АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРАКТИКУМА (CASE STUDY) ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СУ ПРВИ ПУТ ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ УПИСАЛИ ТРЕЋУ ГОДИНУ (детаљније)

 

Aкредитовани студијски програми
специјалистичких струковних студија 2012. године:

 

Менаџмент рачуноводства, контрола и ревизија

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Менаџерско рачуноводство

I

4+4

8

2.

 

Контрола  и ревизија

I

4+4

8

3.

 

Корпоративне финансије

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Међународни стандарди финанс. извештавања

 

 

 

 

Финансијска анализа и интерна ревизија

 

 

 

 

Берзанско пословање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Стратегијски финансијски менаџмент

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Стратегијски финансијски менаџмент

I

4+4

8

2.

 

Управљање финансијским ризиком

I

4+4

8

3.

 

Финансијска тржишта и институције

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Банкарски менаџмент

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

Међународне финансије

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Менаџмент пословних процеса

р.бр.

Шиф. пред.

Назив предмета

Семест.

Број часова

ЕСПБ

1.
 

Интегрисани менаџмент системи

I

4+4

8

2.

 

Организационо понашање

I

4+4

8

3.

 

Реинжењеринг пословних процеса

I

4+4 8
4.

 

Изборни предмет 1 II 4+4 8
5.

 

Изборни предмет 2

II

4+4

8

Изборни пр.

 

 

 

 

 

Пословно одлучивање

 

 

 

 

Пословне комуникације

 

 

 

 

Менаџмент људских ресурса

 

 

 

 

Вредновање компанија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специјалистичка пракса

II 0+4 4

 

 

Специјалистички рад

II

0+2 16

 

 

 

 

 

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

Пратите нас на:      Facebook Linkedin Twitter